Erasmus+

Szanowni Rodzice!

Szkoła przeprowadza nabór do planowego projektu  "StartMeUp" - Kierunek przedsiębiorczość we współpracy ze szkołą w Hiszpania Escola Batea na rok szkolny 2021-2022. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w załączniku. W przypadki chęci udziału zgłoszenia dziecka proszę to zrobić do 23.12.odsyłając zdjęcie podpisanego załącznika - oświadczenia.

Proszę zwrócić uwagę, że realizacja projektu zależy od otrzymanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji , z programu  unijnego POWER. Projekt wymaga przeprowadzania rekrutacji na etapie pisania wniosku do Fundacji.

Dziękuję, pozdrawiam 

Izabela Monieta -nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektów Erasmus+


Praca nad nowym projektem Erasmus+ “LongLife learning in a modern school”

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku liczy obecnie 1309 uczniówNauczyciele i uczniowie  tworzą  największą szkołę w  województwie. Kadra to ponad 130 pedagogów. Po reformie edukacji, kiedy to połączono nas z sąsiadującym gimnazjum, staliśmy się największą szkołą podstawową w regionie.

Nauczyciele poszukują możliwości zdobycia nowych doświadczeń, poznania innowacyjnych metod i form pracy między innymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem z trudnościami w nauce. Rada Pedagogiczna na podstawie ankiety zauważa, że  w ciągu ostatniego okresu nauczyciele mają trudności w:

pracy z uczniem  o słabej znajomości języka polskiego (liczni imigranci ze wschodu)

odnalezieniu się wśród zupełnie nowych klas, z innej kategorii wiekowej uczniów, praca z uczniem z klas I- III jest zupełnie inna  i wymaga innych metod pracy niż  praca z młodzieżą w gimnazjum, wielu nauczycieli języka angielskiego po pracy         w klasie III gimnazjum zaczęło pracę z najmłodszymi  dziećmi w wieku 6 lat.

Nauczyciele potrzebują, zgodnie z zapisami karty nauczyciela ciągłych form doskonalenia na najwyższym poziomie w związku z postępem technologicznym oraz zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i reformą edukacji likwidującą gimnazja, stąd pomysł na napisanie wniosku na nowy projekt Erasmus+ KA1.

Celem projektu jest:

- wyrównanie  szans edukacyjnych dzieci, które przyjechały do Polski,

- rozwój kompetencji nauczycieli,

- poznanie technik pracy z dziećmi  młodszymi przez nauczycieli pracujących wcześniej
w gimnazjum,

- poznanie sposobów wspierania uczniów  ze słabą znajomością języka polskiego,

- eliminacja niepowodzeń szkolnych wśród imigrantów,

- podniesienie kompetencji językowych nauczycieli języków obcych,

- podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania imigrantów,

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego
i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości,

- rozwój osobowości zawodowej nauczycieli,

- rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania uczniów z trudnościami językowymi  wspieranie wiary we własne siły, budowania poczucia własnej wartości, budowania relacji pomiędzy uczniami, nauka tolerancji, otwarcie się na wielokulturowość,

- zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,

- zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji,

- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

Opis projektu Uczenie się przez całe życie

 Deklaracja udziału w projekcie i formularz

 Regulamin rekrutacji


OSTATNIE SPOTKANIE W POLSCE

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus+ "My Rights - My Responsibilities", podczas którego mogliśmy podsumować całą pracę przy projekcie oraz wymienić się spostrzeżeniami i wnioskami. Ponadto uczestniczyliśmy w konferencji, która odbyła się w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Mieliśmy okazję wziąć udział w dyskusji na temat sposobów respektowania praw dziecka w Polsce oraz w krajach naszych partnerów. Trudno uwierzyć, że nasz projekt już się skończył. Czas minął tak szybko, ale zdobyliśmy cenną wiedzę i doświadczenie, które będziemy mogli wykorzystać w naszej dalszej pracy. Projekt Erasmus+ był wspaniałym doświadczeniem nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla naszych uczniów. Udział w międzynarodowym projekcie niezaprzeczalnie wpłynął na edukację i świadomość praw i obowiązków dzieci, jak również na świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczył postaw tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzył horyzonty, jak również zmotywował uczniów do nauki języków obcych.

GALERIA


WIZYTA W ANGLII

W dniach 10 - 14 czerwca 2019 r. mieliśmy okazję wziąć udział w mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie nauczycieli i uczniów odbyło się w Maghull, miejscowości w Anglii niedaleko Liverpoolu. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać angielską szkołę Summerhill Primary School, nauczycieli oraz uczniów. Uczennice SP 12 zaprezentowały nasze działania w ramach realizacji ostatniego modułu projektu. Natomiast wszyscy nauczyciele z zagranicy prowadzili lekcje z angielskimi uczniami. Wiele się działo podczas tej mobilności. Braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu, warsztatach TIK, konferencji dotyczącej praw dziecka na Uniwersytecie w Liverpoolu. Mieliśmy również okazję odwiedzić szpital Alder Hey Hospital będący modelem opieki zdrowotnej opartej na prawach dziecka. Jednak nasza angielska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać cudownych, otwartych ludzi z pasją, a także spróbować typowego angielskiego śniadania czy sławnej ryby z frytkami. Była to wspaniała podróż pełna wrażeń!

GALERIA


Serdecznie zapraszam chętnych uczniów klas 5-7  na zajęcia Klubu Erasmusa - Arts&Crafts. Projekt My Rights My Responsibilities dobiegł końca i na zakończenie naszych działań połączymy naukę angielskiego ze sztuką. Zajęcia w formie warsztatów będą się odbywały raz w miesiącu w pierwszym semestrze we wtorki o 14 45 w sali A2-21. Terminy zajęć do końca tego roku : 22.10, 05.11, 03.12.

Ilość miejsc ograniczona : 12, osoby zainteresowane proszę o informacje na mobi dziennik do 15.10.

Zapraszam.

Izabela Monieta


Uczniowie naszej szkoły na warsztatach z prawnikiem  z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Niestety projekt Erasmus Plus dobiegła końca, żeby uporzadkować wiedzę o prawach dziecka wybraliśmy się do Warszawy na zajęcia z prawnikiem. Warsztaty były bardzo interesujące. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.


Ewaluacja projektu Erasmus +KA1 "Praca z uczniem z trudnościami jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych stwierdzono że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową. Podczas trwania projektu odbyły się 4 zaplanowane mobilności dla 8 uczestników do Portugalii, Finlandii, Hiszpanii i do Włoch  Zrealizowano  wszystkie cele założone w projekcie na etapie wnioskowania. Głównym założeniem było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie pracy z uczniem z trudnym, żeby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Uczestnikami projektu i wszystkich mobilności byli nauczyciele zatrudnieni w SP 12, którzy spełnili kryteria,opisane w Regulaminie Rekrutacji do projektu. Projekt zaangażował nauczycieli różnych przedmiotów- 1 nauczyciel historii, 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 1 nauczyciel języka polskiego, 4 nauczycieli języka angielskiego i 1 logopeda,Europejski Plan Rozwoju Pracy Szkoły zakładał angażowanie coraz większej grupy nauczycieli w działania o wymiarze europejskim oraz podnoszenie ich kompetencji językowych, stąd tylko 3 anglistów. Wszyscy nauczyciele zrealizowali swoje zadania.Zrealizowano następujące cele w stopniu wysokim lub bardzo wysokim - projekt umożliwił wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,uświadomił nauczycieli o możliwościach przeciwdziałania wykluczeniu społecznego -rozwinięte zostały kompetencje kluczowe, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych u uczniów z trudnościami,dzięki zajęciom prowadzonym w szkole -nauczyciele poznali techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, -nauczyciele zdobyli wiedzę o sposobach eliminacji niepowodzeń szkolnych, - nauczyciele podnieśli kompetencje w zakresie wyrównywanie deficytów edukacyjnych, - projekt podniósł umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, i wpłynął na stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości, -udział w projekcie wpłynął znacząco na rozwój osobowości zawodowej nauczycieli w zakresie wspierania uczniów z trudnościami, wspieranie wiary we własne siły, budowania poczucia własnej wartości, budowania relacji pomiędzy uczniami, Projekt umożliwił: - zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, - zapobieganie demoralizacji oraz wykluczeniu społecznemu na późniejszym etapie życia, - zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji, -zmniejszenie stresu u dzieci związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami , - niesienie umiejętnej pomocy rodzicom poprzez dawanie praktycznych wskazówek do pracy z dzieckiem. Podjęto następujące działania: 1. Przygotowano projekt,zbadano potrzeby nauczycieli za pomocą ankiet, stworzono rekrutacje w której zapewniono równe szanse obu płciom, odbyła się rekrutacja, zapoznano pracowników szkoły z regulaminem, terminami, celami projektu za pomocą strony internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń , spotkał się Zespół do Spraw projektów Erasmus. 2. Zrealizowano Mobilność do Finlandii, Portugalii ,Hiszpanii, Włoch, odbyły się spotkania zespołu do spraw projektów Erasmus, projekt Etwinning 3. Upowszechniano rezultaty twarde i miękkie - odbyły 4 szkolenia w ramach WDN, 2 artykuły do gazet, warsztaty w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, wykorzystano lokalne media- wywiad w lokalnym radiu Jard, stronę internetową szkoły, stronę Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 4. Stworzono i promowano produkt projektu: materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców w formie publikacji :Jak pomóc" i płyty z praktycznym przewodnikiem, ćwiczeniami i technikami pracy płyta jest dostępna u pedagoga, ,który będzie ją rozpowszechniał wśród potrzebujących wsparcia rodziców, w bibliotece oraz w Young Learners Center przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego. Na stronie szkoły został umieszczony poradnik dla rodziców w formie skróconej wersji tego przewodnika, prezentacji. 5.Dokonano ewaluacji i złożono raport.( w trakcie/ Kolejnym ważnym celem było umożliwienie nauczycielom nowych możliwości na lokalnym rynku pracy i uczynienia ich konkurencyjnymi pracownikami. Projekt wpłynął na osobowość i rozwój wielu nauczycieli, całej społeczności szkolnej i jej postawy europejskiej. Ponadto głównym celem była realizacja europejskiego planu rozwoju szkoły, praca międzynarodowa taka jak eTwinning, we współpracy z innymi szkołami, mobilność kadry nauczycielskiej, szkoła współpraca partnerska. Działania te wzajemnie się uzupełniały, poprawiły jakość nauczania i atrakcyjność naszej szkoły. Obecnie nasza szkoła prowadzi Projekt Ka2 oraz eTwinning.. Kolejnym celem było wdrożenie innowacyjnych projektów i działań nauczycieli. Innowacja tego projektu wynikała z zaangażowania wielu nauczycieli, nie tylko nauczycieli języka angielskiego jak dotąd.Ponadto nowe techniki motywowania i oceny uczniów były dla nas innowacyjne.


 

WARSZTATY ERASMUS+ DLA KLAS 4

W środę 29 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące praw dziecka dla uczniów klas 4 w ramach projektu Erasmus+ „My Rights – My Responsibilities”. Podczas zajęć skupiliśmy się na art. 23 i 31 Konwencji Praw Dziecka. Dzieci miały okazję zapoznać się między innymi z historią praw dziecka, prawem w Polsce oraz przypomnieć sobie najważniejsze prawa dziecka. Na koniec uczniowie wykonali swoje portrety i krótkie charakterystyki, a podczas dyskusji wszyscy zauważyli, że więcej ich łączy niż dzieli.

 

GALERIA


 

SP 12 W HISZPANII

W dniach 11 - 15 marca 2019 r. mieliśmy okazję wziąć udział w kolejnej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie nauczycieli i uczniów odbyło się w Alaquàs, miejscowości we wschodniej części Hiszpanii. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać hiszpańską szkołę, nauczycieli oraz uczniów. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały nasze działania w ramach realizacji czwartego modułu projektu. Wzięliśmy także udział w niesamowitej paradzie. Cała społeczność szkolna przebrana za postaci z książki pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” przeszła ulicami miasta przy akompaniamencie muzyki. Wszyscy nauczyciele z zagranicy prowadzili również lekcje z hiszpańskimi uczniami, a nasze uczennice miały okazję wziąć udział w Dniu Sportu. Jednak nasza hiszpańska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać wspaniałych, otwartych ludzi z pasją
i poczuciem humoru, a także spróbować hiszpańskiej paelli! Była to niesamowita podróż pełna wrażeń. Wszyscy będziemy długo ją wspominać.

GALERIA


Wideokonferencja z uczniami z Grecji

Dnia 5 marca uczniowie klasy 5 j  mieli okazję po raz pierwszy porozmawiać ze swoimi koleżankami i kolegami z Grecji. Rozmowa przebiegła za pośrednictwem platformy eTwinning, a nasi rozmówcy to 5 klasy szkoły partnerskiej w Atenach. Wideokonferencja przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Mieliśmy wrażenie jak byśmy znali się nie od dziś. Każdy z uczniów przedstawił się, opowiedział o swoich zainteresowaniach oraz odpowiadał na pytania uczestników wideokonferencji. Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy nad projektem.  W najbliższym czasie uczniowie naszej szkoły skontaktują się z dziećmi z Wielkiej Brytanii do których wyjeżdżają w  czerwcu.  Już nie możemy się doczekać...

GALERIA

 


 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przyniosione rzeczy w ramach Erasmus Charity Day, jesteście super! Wszystkie zebrane rzeczy w marcu zostaną przekazane do Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Wkrótce fotorelacja.

Uczniowie którzy wylosowali bilet do kina Helios :

1. Wiktoria Fiedorczuk, kl VI G

2.Klaudia Pogorzelaska kl. VI B

3. Karolina Fadajew kl. VI A

4. Dominika Wysocka kl. V J

Uczniowie którzy wylosowali nagrody rzeczowe: 

1. Patryk Sańko  VI D

2. Staś Prus II D

3. Zuzanna Ignatowicz VI C

4. Weronika Chodkowska IV E 

O odbiorze nagród poinformujemy przez Mobi dziennik.


 

 


 


 

 

 


 


 

W listopadzie odbył się szkolny konkurs Eat Healthy, Be Happy w ramach projektu ERASMUS +. Konkurs adresowany był do uczniów klas 4-6. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej (w dowolnym programie) w języku angielskim, promującej zdrowe odżywianie. Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych.

 

1 miejsce w klasach czwartych zajął Jan Boguszewski z klasy 4f

1 miejsce w klasach piątych zajęła Anna Małaszkiewicz z klasy 5g

1 miejsce w klasach szóstych zajęła Karolina Fadejew z klasy 6a

Prace oceniane były pod względem merytorycznym, jak również estetycznym. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!!!

 


 

 

Przed świętami w ramach realizacji projektu Erasmus + starsi uczniowie promowali czytanie w klasach młodszych. Wszyscy dobrze się bawili :) 

Wiersze w języku angielskim podobały się młodszym uczniom a starsi potraktowali naukę czytania w języku obcym jako nie łatwe wyzwanie.

 

Zespół Erasmus+

 


 

Uczniowie klubu Erasmusa organizują świąteczną akcje czytania młodszym dzieciom Erasmus Reading Days. Wkrótce w klasach 0-2 pojawią się wolontariusze, którzy przeprowadzą zajęcia związane z czytaniem. Kolejny moduł projektu dotyczy promowania czytania i edukacji. Zapraszamy. 

Klub Erasmusa


 

20 listopada przypadła rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Ten dzień jest uznany jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji UNICEF zaprosił wszystkich do świętowania. Tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka było #GoBlue – akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF), aby zwrócić uwagę wszystkich na przestrzeganie praw dziecka. W związku z tym, że Szkoła Podstawowa Nr 12 należy do "Klubu Szkół UNICEF" oraz realizuje projekt Erasmus+ dotyczący praw dziecka, nasi uczniowie również włączyli się do tej akcji. W tym dniu zarówno dzieci jak i dorośli przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, a na lekcjach wychowawcy i nauczyciele przypomnieli wszystkim o najważniejszych prawach dziecka. Uczniowie przygotowali również plakaty dotyczące całej akcji, które można obejrzeć w naszej szkole na I piętrze.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


 

SP 12 w Grecji!

Kolejny etap projektu „ My Rights My Responsibilities" dobiegł końca. Uczniowie i nauczyciele zakończyli pracę nad trzecim modułem o zdrowym stylu życiu i w dniach 4- 9 listopada wyjechali do niewielkiej szkoły podstawowej na przedmieściach Aten. W mobilności wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze szkół w Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Rumunii. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI G Wiktoria Fiedorczuk i Rozalia Michałowska. Gospodarze przygotowali nam bogaty program, ciekawe zajęcia i atrakcje. Wzięliśmy udział w warsztatach w regionalnym muzeum w Paianii, w warsztatach z robotyki oraz w lekcjach. Zwiedziliśmy też Akropol, spróbowaliśmy tradycyjnych potraw greckich i byliśmy zachwyceni wszędzie rosnącymi pomarańczami i licznym drzewami cytrusowymi. To było bardzo ciekawe doświadczenie.

 

GALERIA


 

W piątek 02.11 w ramach realizacji projektu Erasmus+ My Rights - My Responsibilities  odbyły się warsztaty dla uczniów klas czwartych dotyczące zdrowego odżywiania. Zajęcia przypomniały uczniom co powinni jeść i pić, aby być zdrowymi. Stworzyliśmy 10 zdrowych nawyków żywieniowych oraz przypomnieliśmy zdrowe i pożyteczne produkty. Okazało się, że nasi uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili z tą tematyką.

Izabela Monieta, Ilona Perkowska

Zapraszamy do GALERII


 

 

 


 

Spotkanie w Grecji tuż tuż. Przygotowując się do mobilności nasi uczniowie wyjaśniali przedszkolakom z Rumunii zasady zdrowego odżywania. Warsztaty online wyszły znakomicie!

Zdjęcia zobaczysz TU


 

 WIZYTA GOŚCI Z KRAJÓW PARTNERSKICH W POLSCE

W dniach 7-11 maja 2018 r. mieliśmy okazję gościć w naszej szkole nauczycieli oraz uczniów z krajów partnerskich projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrekcję, mogliśmy pokazać naszą szkołę nauczycielom oraz uczniom. Podczas spotkania w Polsce skupiliśmy się na artykułach 24, 28 i 29  z Konwencji Praw Dziecka zgodnie z którymi dzieci mają prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej, prawo do nauki, tolerancji oraz ochrony środowiska. Podczas mobilności w Polsce nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w warsztatach dotyczących zdrowego odżywiania oraz w warsztatach TIK organizowanych przez naszych nauczycieli. Podczas spotkań mieliśmy również okazję zaprezentować, a także obejrzeć prezentacje innych uczniów na temat wszystkich zadań z modułu pierwszego naszego projektu. Jednak nasza polska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać wspaniałych, otwartych ludzi z pasją i poczuciem humoru. Cały tydzień obfitował w wiele wrażeń. Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z wizyty naszych gości w Polsce. Na pewno długo będziemy ją wspominać.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz relacji z wizyty w Polsce w TVP Białystok.


 

WYJAZD DO PORTUGALII

W dniach 23-28.04.2018 r. delegacja nauczycieli SP12 uczestniczyła w drugiej mobilności projektu 2017-1-PL01-KA101-036491 programu Erasmus+.

Szkolenie 'Special Needs-the Challange of Inclusion' odbyło się w miejscowości Sesimbra w Portugalii. Uczestnicy poznali portugalski system szkolnictwa oraz ideę edukacji włączającej, którą od 10 lat z powodzeniem Portugalczycy wcielają w życie. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się tu bowiem wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Część zajęć odbywa się wspólnie w dużych salach, przy asyście nauczycieli wspomagających. Niektóre z lekcji przebiegają zaś w małych salach, w odpowiednio zaaranżowanych kącikach. Dotyczy to uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Miejsca te są dostosowane do pracy indywidualnej lub w małych grupach,tylko dla dzieci z dysfunkcjami. Placówki dysponują bardzo dobrym sprzętem specjalistycznym do pracy z uczniami przejawiającymi trudności w nauce.

W portugalskich szkołach duży nacisk kładzie się na zdrowy styl życia i rozwój fizyczny uczniów. Nauczyciele wraz z wolontariuszami organizują często gry i zabawy na świeżym powietrzu, które przypominają nieco nasze szkolne dni sportu. Wszystkie dzieci bawią się wspólnie, zabawy dostosowane są do możliwości motorycznych uczniów. Bardzo popularna jest tu tzw. ,,boccia game''- integracyjna gra podobna do kręgli, w której używa się małych miękkich piłek. Jest to także dyscyplina paraolimpijska.

Część teoretyczna naszego szkolenia dotyczyła wykładów na temat typów trudności w nauce

i nowych technik pracy z uczniami o specjalnych potrzebach: niewidomych i niedowidzacych, niesłyszących oraz ze spektrum autyzmu. Szczególnie ciekawe były propozycje wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aplikacji Hagaque oraz Araword. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia odwiedzali placówki edukacyjne, mogli poznać uczniów, kadrę szkół, pomysłowe rozwiązania. Była to wspaniała okazja do wymiany opinii i edukacyjnych doświadczeń nauczycieli z Portugalii, Irlandii, Niemiec, Włoch, Litwy , Serbii i Polski. Przyjaźni i gościnni gospodarze chętnie odpowiadali na liczne pytania odwiedzających. Wizyty w szkołach oraz idea edukacji włączającej zrobiły na nas wielkie wrażenie.

 

                                                                                  Agnieszka Daniluk, Agnieszka Sawoń

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć

 


 

NASZA WŁOSKA PRZYGODA

W dniach 19 - 23 luty 2018 r. mieliśmy okazję wziąć udział w drugiej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie nauczycieli
i uczniów odbyło się w Zogno, niewielkiej miejscowości na północy Włoch. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać włoską szkołę, nauczycieli oraz uczniów. Podczas warsztatów TIK mogliśmy nauczyć się obsługi ciekawych programów i aplikacji. Pogłębialiśmy wiedzę z zakresu praw dziecka oraz umiejętności językowe. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały również nasze działania w ramach realizacji pierwszego modułu projektu. Jednak nasza włoska przygoda to nie tylko praca. Mieliśmy okazję poznać wspaniałych, otwartych ludzi z pasją i poczuciem humoru, a także spróbować prawdziwej włoskiej pizzy! Była to podróż pełna wrażeń. Na pewno długo będziemy ją wspominać.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć

 


 

Wycieczka do oczyszczalni ścieków My Rights My Responsibiilties - Moduł II czas zacząć

Kolejne spotkanie w ramach Klubu Erasmusa 21.02. W tym dniu odbyliśmy wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Jej celem było poznanie procesu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków oraz wykorzystaniem wody i produktów odpadowych powstałych po tym procesie a przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć jak można oszczędzać wodę i dlaczego warto o nią dbać.
Do naszej oczyszczalni trafiają  ścieki komunalne z naszych domów. Wstępne oczyszczanie ma charakter mechaniczny, a później biologiczny. Pozostałości po oczyszczeniu czyli osady wykorzystuje się na terenie zakładu do produkcji biogazu, a z niej energii elektrycznej. Ostatecznie odpady stałe po tym procesie technologicznym trafiają jako nawóz. Wycieczka dostarczyła nam dużo wrażeń.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 


 

Drodzy Rodzice, w dn. 7-11 maja odbędzie się wizyta gości z projektu Erasmus +, poszukujemy chętnych rodzin do zapewnienia noclegu i wyżywienia dzieciom z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Osoba kontakowa: Izabela  Monieta

 


 

W maju czeka nas wizyta gości projektu MRMR  oto informacja z wietrznej Rumunii, od Kath- nauczycielki z Wielkiej Brytanii - do Was drodzy uczniowie. 

 


 

Klub Erasmusa 

 

Przygotowując się do wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch w lutym, przed świętami odbyły się dwie wideo konferencje. W pierwszej wzięli udział uczniowie P.Mari Garzia ze szkoły w Bergamo oraz uczestnicy Klubu Erasmus. W drugiej koordynator projektu P. Kath Coyle odpowiadała na pytania naszych uczniów o tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii. Obie Panie były pod wrażeniem wypowiedzi przygotowanych przez uczniów oraz ich poziomu angielskiego. Wrażeń było mnóstwo!

 


 

Wizyta w Rumunii

7 i 8 listopada 2017r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu pt. "My Rights - My Responsibilities" unijnego programu Erasmus+. Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w mieście Konstanca w Rumunii. W ramach mobilności uczestnicy mieli okazję poznać kraje i szkoły partnerów projektu, zapoznać się z rumuńskim systemem szkolnictwa oraz zaplanować działania na najbliższe miesiące. Podczas spotkania wybrano trzy najlepsze prace w konkursie na logo projektu "My Rights - My Responsibilities".
W wyniku głosowania uczniów we wszystkich szkołach partnerskich wyłoniono zwycięskie logo. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że praca naszej uczennicy zdobyła najwięcej głosów i została oficjalnym logo projektu. W dalszej części spotkania ustalone zostały szczegóły projektu takie jak plan działań wraz z terminarzem, strona wizualna projektu, monitorowanie i ewaluacja, obowiązki i zadania poszczególnych partnerów projektu, itp.

 

Zdjęcia z wizyty: http://sp12bialystok.pl/pl/wiadomosci/wizyta-w-rumunii.html

 


 

Tuż przed wizytą w Rumunii w mieście Konstanta,  rozstrzygnięto konkurs na logo Międzynarodowego projektu "My Rights- My Responsibilites" Wszystkim uczniom dziękujemy za ciekawe prace, część z nich można obejrzeć na gazetce na parterze.

Oto nagrodzone prace:

I miejsce Luiza Lisowska klasa VE

II miejsce Wiktoria Czarnulicz V G

III miejsce Justyna Wyszczelska V G

Wyróżnienie Karol Zalewski 4H , Rozalia Michałowska

 

Te prace lecą w poniedziałek do Rumunii na Międzynarodowy Konkurs. Trzymamy kciuki za wasze prace.

Grazyna Hodun, Izabela Monieta

 


Wizyta w Finlandii

Od 08 do 12 października 2017 r. delegacja nauczycieli uczestniczyła w pierwszej mobilności projektu  2017-1-PL01-KA101-036491 unijnego programu Erasmus+”. Szkolenie odbyło się w mieście Joensuu, w odległej Finlandii.
W ramach mobilności uczestnicy mieli szansę zapoznać się z fińskim systemem szkolnictwa, regionalną polityką oświatową oraz poznać najlepsze metody nauczania uczniów z trudnościami w nauce. Wyjazd dał naszym nauczycielom okazję do porównania polskich i fińskich warunków kształcenia, metod dydaktycznych i organizacji pracy w oświacie. Poniedziałkowy poranek spędziliśmy w szkole. Wzięliśmy udział  w dwóch warsztatach dotyczących fińskiego systemu, technik pracy wspierających dzieci z trudnościami edukacyjnymi  oraz zaprezentowaliśmy nasz region i szkołę. We wtorek zwiedziliśmy szkołę, przyglądaliśmy się lekcjom języka angielskiego, zajęciom artystycznym i różnym lekcjom uczniów z dysleksją, niepełnosprawnych. Ogromne wrażenie wywarł na nas sposób współpracy z rodzinami uczniów  i systemu edukacji. Kolejny dzień to dyskusja nauczycieli o wsparciu uczniów, przedstawianie metod nauczania korzystnych dla dzieci. 

Należy podkreślić, że oprócz ciekawych doświadczeń, podróż ta wzbogaciła nas o nowe pomysły, zapoznaliśmy się z fińskimi warunkami kształcenia i poznaliśmy ciekawe metody pracy. Przed nami jeszcze 3 wyjazdy. Na podstawie zdobytej wiedzy przygotowujemy materiały dla rodziców, wspierające dzieci w nauce.

 


 

W maju 2017 r. SP 12 uzyskała fundusze na realizację nowego projektu unijnego w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+

pt.. ,,Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.''nr2017-1-PL01-KA101-036491

Jego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 .W projekcie weźmie udział ośmiu nauczycieli naszej szkoły.

   W dniu 20.01.2017r. w Szkole Podstawowej Nr.12 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 1. Anna Satuła
 2. Izabela Monieta
 3. Izabela Grzybowska

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Do dnia 19.01.2017 r. - ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęło 14 zgłoszeń .

Cele uczestnictwa w projekcie:

 • internacjonalizacja szkoły
 • wdrażanie europejskiego planu pracy szkoły
 • rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poczucia pewności siebie u dzieci z trudnościami w nauce np. z dysleksją
 • rozwiajnie kompetencji nauczycieli

Uczestnicy szkoleń:

 • podniosą poziom kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się
 • poznają typy/kategorie najczęstszych problemów (trudności specyficzne i niespecyficzne) w nauce oraz techniki pracy z uczniem
 • wymienią się doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie z uczestnikami krajów europejskich
 • zdobędą szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i sposobach pomocy uczniom z trudnościami w różnych krajach
 • uruchomią strategie przeciwdziałania trudnościom szkolnym oraz problemom emocjonalnym uczniów
 • osiągną większą motywację i satysfakcję z codziennej pracy
 • wzmocnią swoje poczucie wartości oraz wpływu na lepszy los dziecka

 

Udział w projekcie umożliwi zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniem z problemami w uczeniu się. Pozwoli na odwiedzenie zagranicznych placówek wspierających ucznia, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości pracy naszej szkoły

w wybranych obszarach .

Zaplanowane działania :

 • 4 mobilności- szkolenia nauczycieli w Finlandii, Portugalii, Hiszpanii oraz we Włoszech
 • szkolenia WDN, współpraca z MODM
 • przygotowanie materiałów dla rodziców, pomocnych w pracy z dziećmi

                                                                                                                                 A. Daniluk


 

W tym roku, po wielu latach starań nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji KA2, Edukacja Szkolna „My Rights – My Responsibilities”   dla klas 4-6. W ramach projektu będą organizowane liczne działania w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Celem projektu jest:

 • podnoszenie kompetencji językowych u dzieci,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych, korzystania z technologii komunikacyjnych,
 • poszerzenie znajomości zagadnień związanych z prawami dziecka,
 • rozwijanie przedsiębiorczości,
 • wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich, o kulturze krajów partnerskich,
 • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania, uprawiania sportu, profilaktyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w maju 2018 roku będziemy mieć przyjemność gościć uczniów
i nauczycieli z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. My również będziemy mieć możliwość odwiedzić kraje partnerskie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w mobilnościach – wyjazdach dostępnym na stronie szkoły w zakładce Erasmus +

Projekt rozpocznie się zajęciami dodatkowymi dla dzieci w formie klubu od października 2017 roku. Szczegółowe informacje o zajęciach dostępne będą na plakatach na terenie szkoły oraz na tablicy informacyjnej na parterze w ostatnim tygodniu września.

Koordynatorzy projektu: Grażyna Hodun, Izabela Monieta

 

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony